Network Menu

Valberdningen söker kommittémedlemmar till 2007

Kära Sweor!

Nu söker för Valberedningen kandidater till SWEA Internationals kommittéer som skall utses vid Världsmötet i Amsterdam i april 2007. Mandattiden löper på två år.

Medlemmarna i kommittéerna skall vara Sweor intresserade av och gärna med specialkunskaper inom kommittéernas uppdragsområden.

Det är både roligt och lärorikt att sitta med i en kommitté. Här får Du verkligen en känsla för SWEAs betydelse som internationell organisation med kontakter och samarbete över hela världen. Det är genom kommittéarbete Du kan vara med och påverka SWEAs utveckling och framtid på såväl det internationella som på det regionala och lokala planet. Arbetsintyg utfärdas och erfarenhet av det internationellt arbete inom SWEA anses vara en merit.

För att Valberedningen skall kunna nominera kandidater till väl fungerande kommittéer, behöver vi veta inom vilka områden Du skulle vara intresserad att göra en insats. Nedan finner Du en uppställning över kommittéerna och en kort sammanfattning av deras uppdrag. Vi ber Dig att så snart som möjligt, men senast den 9 februari 2007, meddela oss vilken eller vilka kommittéer som Du skulle kunna tänka Dig att ingå i och rangordna dem efter Ditt intresse.

Finanskommittén: Förvaltar och investerar SWEA Internationals tillgångar. Finanskommittén består av SWEAs skattmästare och fondförvaltare samt som sammankallande en SWEA-medlem med goda kunskaper och god bakgrund inom finans eller ekonomi.

Framtidskommittén: Ser på SWEAs organisation i kort- och långsiktigt perspektiv och lägger fram förslag till utveckling och förbättring.

Kongresskommittén: Arrangerar i samarbete med värdavdelningen och den internationella styrelsen SWEAs Världsmöten som äger rum vartannat år (nästa i april 2007). Världsmötet omfattar den internationella styrelsens årsmöte med konferens samt olika utflykts- och programpunkter i samband därmed. Kommittén som väljs i april 2007 kommer att arbeta med planering av Världsmötet 2009.

PR-Kommittén: Sprider kunskap om SWEA internt och externt via pressmeddelanden, broschyrer, kontakter och SWEAs hemsida. Den uppdaterar befintligt PR-material och utformar nytt, samt förser de lokala avdelningarna med PR-material och ’hjälpredor’.

Produktkommittén: Tar emot förslag, granskar, godkänner och presenterar på webbsidan nya SWEA-produkter.

Redaktionskommittén: Ansvarar för utformning, innehåll och ekonomi inom SWEAs mediablock; SWEA Forum, hemsidan och SWEA-Nytt.

Resebidragskommittén: Granskar lokalavdelningarnas ansökningar om bidrag till resekostnader för dess representant till Världsmötet och ger efter beräkningar styrelsen sin lista på föreslagna bidragsmottagare.

Kommittén för Agneta och Gunnar Nilssons Stipendium för Studier av Interkulturella Relationer: Handlägger information och ansökningar vid val av den interkulturella stipendiaten. En jury utser sedan stipendiaten. Kommittén ansvarar för kontakten med stipendiaten och agerar som värdinna för henne/honom under Sverigemiddagen då stipendiet delas ut.

Kommittén för Litteraturstipendiet: Handlägger information och ansökningar vid val av litteraturstipendiaten. En jury utser sedan stipendiaten. Kommittén ansvarar för kontakten med stipendiaten och agerar som värdinna för henne/honom under Sverigemiddagen då stipendiet delas ut.

Sigrid Paskell Stipendiekommittén: Söker och tar emot förslag på kandidater till detta stipendium i Scenkonsterna, d.v.s. sång, dans, musik och skådespeleri. En jury utser sedan stipendiaten. Kommittén ansvarar för kontakten med stipendiaten och agerar som värdinna för henne/honom under Sverigemiddagen då stipendiet delas ut.

Kommittén för Årets Svenska Kvinna: Söker och tar emot förslag på kandidater till utnämningen av ”Årets Svenska Kvinna” (“ÅSK”), en kvinna som på ett framträdande sätt bidragit till att stärka banden mellan Sverige och ett annat land. En jury utser sedan ÅSK. Kommittén ansvarar för kontakten med ÅSK och agerar som värdinna för henne under Sverigemiddagen då utnämningen sker.

Stadgekommittén: Ansvarar för uppdatering av SWEAs stadgar och kontrakt samt bistår avdelningarna med rådgivning i stadgefrågor i nära samarbete med SWEAs juridiska rådgivare.

Valberedningen: Söker och nominerar kandidater till olika poster inom SWEA.

För frågor eller mer information, kontakta Valberedningen.

December 2006
SWEA Internationals Valberedning,

Mona Johnsson, smk, Christina Moliteus och Kersti Winblad von Walter

OBS! Vi blir glada att höra från Dig. Ju förr, dess bättre! Dock senast 9 februari, 2007.


Kopiera nedanstående till en e-post, fyll i och skicka.

OBS! Insändes senast den 9 februari 2007 till Valberedningen, valberedning(SKYDDAD -- ERSÄTTER parentesis med @ symbolen)swea.org.

Jag är intresserad av någon/några av följande kommittéer:

1………………………………….…………………………..

2………………………………….…………………………..

3………………………………………………………………

Namn: ………………………………………………………….

Avdelning: …………………………………………………….

E-post: …………………………………………………………

SWEA-erfarenhet: ………………………………………………………………………………………………………………

Eventuella specialkunskaper: ………………………………………………………………………………………………………………